Emblem     चिन्ह    

आमचे विषयी

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

राज्यातील पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे योजनाबध्द रितीने नियोजन, जलद विकास व उचित संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने औपचारिकरित्या सन 1976 मध्ये अधिनियमान्वये महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील पाणी पुरवठा व मलनि:सारण क्षेत्रातील योजनांसंदर्भात संकल्पनापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत तसेच आर्थिक नियोजन आणि योजनांची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती या सर्व बाबींमध्ये संपूर्णत: मजीप्राचा एकात्मिक सहभाग होता. सन 1997 मध्ये उपरोक्त अधिनियमांत सुधारणा करण्यात येऊन 'महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळाचे' 'महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण' असे नामकरण करण्यात आले. तथापि, 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचे संपूर्ण अधिकार शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल केले. बव्हंशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कल योजना स्वत: राबविण्याकडे असल्याने मजीप्राला मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. मजीप्राच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

आधिक माहिती

आमचे विषयी