Emblem     चिन्ह    

सेवाजेष्ठता सूची

प्रादेशिक विभाग
कार्यालय नाव
सेवाजेष्ठता सूची वर्ष
अनु.क्र. कार्यालय नाव प्रादेशिक विभाग सेवाजेष्ठता सूची सेवाजेष्ठता सूची वर्ष
1 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर अनुकपा यादीअनुकंपाधारकाचे प्रतिक्षा यादीतील नांव वगळुन दिनांक 30.06.2021 अखेरची जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 2021
2 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर अनुकपा यादीअनुकंपाधारकाचे प्रतिक्षा यादीतील नांव वगळुन दिनांक 30.06.2021 अखेरची जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 2021
3 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर प्रथम लिपीक/वरिष्ठ लिपीक/कनिष्ठ लिपीक/भांडारपाल/आरेखक/सहाय्यक आरेखक/ अनुरेखक/ वाहनचालक/शिपाई / चौकीदार या संवर्गाची दिनांक 1.1.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2021
4 CAO,MJP,Mumbai All अपंग उप अभियंता (पदवीधर/पदवीकाधारक) (स्था.) यांची जेष्ठतासुची 2021
5 CAO,MJP,Mumbai All कार्यकारी अभियंता (स्था.) यांची दि.01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 च्या अंतिम जेष्ठतासुची 2021
6 SE,CPDM,MJP,Thane कोकण सेवाजेष्ठता सुची- कोंकण प्रादेशिक विभागा अंतर्गत येणाऱ्या अनुकंपा धारकांची दि.31.12.2020 अखेरची प्रतिक्षा यादी ( परिमंडळ ठाणे ) 2020
7 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2019
8 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2020
9 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
10 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक अभियंता श्रेणी-1 गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2019

Pages