Emblem     चिन्ह    

पुरस्कार आणि सन्मान

पुरस्कार

  • पंतप्रधान एक्सलन्स पुरस्कार 2011
  • अभियंता पुरस्कार 2010
  • मलकापूर पाणी पुरवठा योजना 
  • राष्ट्रीय नागरी जल पुरस्कार
  • IWWA राष्ट्रीय पुरस्कार, हैदराबाद