सेवाजेष्ठता सूची
सेवाजेष्ठता सूची

सेवाजेष्ठता सूची

S.No. Name of Office Region Seniority List Year of List Download
1 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक लेखाअधिकारी पदाची दि. १.१.२०२३ रोजी ची अंतिम जेष्ठतासूची. २०२३
2 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय उपलेखापाल पदाच्या दिनांक दि. १.१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची. २०२३
3 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) पदाच्या दि. १.१.२०२२ व दि. १.१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची २०२३
4 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या दिनांक दि. १.१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची. २०२३
5 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय उप अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या दि.१.०१.२०२०, दि.१.०१.२०२१, दि.१.०१.२०२२ व दि.१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची. २०२० ,२१, २२, २३
6 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदाची दिनांक दि.१.१.२०२३ ची अंतिम जेष्ठतासुची २०२३
7 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय उप अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या दि.१.०१.२०२०, दि.१.०१.२०२१, दि.१.०१.२०२२ व दि.१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची २०२० ,२१, २२, २३
8 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) पदाच्या दि. १.१.२०२२ व दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची २०२३
9 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर अनुकंपा उमेदवारांच्या दिनांक ३०.०६.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी करणेबाबत २०२३
10 SE,MJP,Circle,Aurangabad औरंगाबाद अनुकंपा उमेदवारांच्या दिनांक १.०७.२०२३ रोजीची प्रतिक्षा याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत २०२३
11 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ (यांत्रिकी) पदाच्या दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची. २०२३
12 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य) पदाच्या दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची. २०२३
13 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या दिनांक दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची. २०२३
14 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची. २०२३
15 CE,MJP,Region,Konkan कोकण अनुकंपा उमेदवारांच्या दि ३०.०५.२०२३ अखेरच्या प्रतिक्षा याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत २०२३
16 CAO,MJP,Mumbai,CAO मध्यवर्ती कार्यालय उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदाची दिनांक दि.१.१.२०२३ ची तात्पुरत्या जेष्ठतासुची २०२३
17 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या , दि.०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची २०२३
18 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदाची दिनांक दि. १.१.२०२२ व दि.१.१.२०२३ ची अंतिम जेष्ठतासुची २०२३
19 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या दिनांक दि. १.१.२०२२ व दि.१.१.२०२३ च्या तात्पुरत्या जेष्ठतासुची २०२३
20 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या दि.०१.०१.२०१९ , दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व , दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची २०२२
21 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व शाखा/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.1.1.2022 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची २०२२
22 CAO,MJP,Mumbai,CAO सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 (स्थापत्य) संवर्गाची दि.1.1.2016 ते 1.1.2022 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची २०२२
23 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)संवर्गाची दि.1.1.2022 रोजीची सूधारित तात्पूरती जेष्ठतासूची 2022
24 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 1.1.2015 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2022
25 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक अभियंता II (स्थापत्य) ची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिनांक 1.1.2016, 1.1.2017, 1.1.2018, 1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021, 1.1.2022 2022
26 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, नागपूर यांची वर्ग 3 व 4 संवर्गातील दिनांक 30.06.2022 अखेरची अनुकंपाधारकांची जेष्ठता यादी. 2022
27 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) यांची दि.1.1.2019,20,21,22 तात्पुरत्या रोजीची ज्येष्ठतासुची 2022
28 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय अधीक्षक अभियंता (स्था.) यांची दिनांक 1.1.2022 रोजीची सुधारित तात्पुरती जेष्ठतासूची. 2022
29 CAO,MJP,Mumbai All कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक 1.1.2022 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 2022
30 CAO,MJP,Mumbai All कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक 1.1.2022 रोजीची 2022
31 CAO,MJP,Mumbai All सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 (यांत्रिकी) यांची दिनांक 1.1.2022 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 2022
32 CAO,MJP,Mumbai,CAO मध्यवर्ती कार्यालय उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) यांची अंतिम जेष्ठता सुची दि.०१.०१.२०१९ , दि.०१.०१.२०२० व दि. ०१.०१.२०२१ २०१९,२०२०,२०२१
33 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय दि.1.1.2019 रोजी प्रथम लिपिकासाठी ज्येष्ठता यादी 2022
34 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“कार्यकारी अभियंता (स्था) यांची दि. 01.01.2019, 01.01.2020 व दि. 01.01.2021 च्या तात्पुरत्या जेष्ठतासुची 2021
35 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“कार्यकारी अभियंता (यां) यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
36 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या दि. 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017,01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 व दि. 01.01.2021 रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासुची 2021
37 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“ कनिष्ठ/शाखा अभियंता (यां/वि.)यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
38 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-1 गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
39 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
40 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“कनिष्ठ/शाखा अभियंता (स्था.) यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2021
41 CAO,MJP,Mumbai सर्व सेवाजेष्ठता सुची –“अधीक्षक अभियंता (स्था.) यांच्या दि. 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017,01.01.2018, 01.01.2019,01.01.2020 व दि. 01.01.2021 रोजच्या तात्पुरत्या जेष्ठतासुची 2021
42 CAO,MJP,Mumbai सर्व कार्यकारी अभियंता (स्था.) यांची दि.01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 च्या अंतिम जेष्ठतासुची 2021
43 CAO,MJP,Mumbai सर्व अपंग उप अभियंता (पदवीधर/पदवीकाधारक) (स्था.) यांची जेष्ठतासुची 2021
44 CAO,MJP,Mumbai सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 2021
45 SE,MJP,Circle,Nagpur नागपूर अनुकंपाधारकाचे प्रतिक्षा यादीतील नांव वगळुन दिनांक 31.12.2021 अखेरची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 2021
46 SE,MJP,Circle,Thane कोकण अनुकंपा उमेदवारांच्या दि.31.12.2021 अखेरच्या प्रतिक्षा याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत ( कोकण प्रादेशिक विभाग) 2021
47 SE,CPDM,MJP,Thane कोकण सेवाजेष्ठता सुची- कोंकण प्रादेशिक विभागा अंतर्गत येणाऱ्या अनुकंपा धारकांची दि.31.12.2020 अखेरची प्रतिक्षा यादी ( परिमंडळ ठाणे ) 2020
48 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2020
49 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-1 गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2020
50 SE,MJP,Circle,Aurangabad औरंगाबाद सेवाजेष्ठता सुची-अनुकंपाधारकांची प्रतिक्षा यादी दि. 01.07.2020 रोजीची (औरंगाबाद परिमंडळ) 2020
51 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 2020
52 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व मुख्य अभियंता यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१.०१.२०२० रोजीच्या अंतिम जेष्ठता सूची 2020
53 SE,CPDM,MJP,Thane कोकण सेवाजेष्ठता सुची- कोंकण प्रादेशिक विभागा अंतर्गत येणाऱ्या अनुकंपा धारकांची दि.31.12.2020 अखेरची प्रतिक्षा यादी ( परिमंडळ ठाणे ) 2020
54 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ यांची दि. १.१.२०१९ ची तातपुरती जेष्ठतासूची 2020
55 SE,MJP,Circle,Aurangabad औरंगाबाद अनुकंपा यादी, औरंगाबाद 2019
56 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.१०.०३.१९९७ ते दि.१.१.२००८ रोजीची तात्पुर्ती ज्येष्ठता यादी 2019
57 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2019
58 CAO,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-1 गट-अ (स्था.) यांची दि. 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठतासुची 2019
59 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व कार्यकारी अभियंता वरिष्ठता यादी २०१९ 2019
60 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ गट-अ यांची दि. १.१.२०१९ ची तातपुरती जेष्ठतासूची 2019
61 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ गट-अ यांची दि. १.१.२०१९ ची तातपुरती जेष्ठतासूची 2019
62 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ यांची दि. १.१.२०१९ ची तातपुरती जेष्ठतासूची 2019
63 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व EE Seniority List 1.1.2009 to 1.1.2018 2018
64 Dir.,Fin.,MJP,Navi Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक लेखाधिकारी 2018
65 CAO,MJP,Mumbai कोकण उप विभागीय अभियंता (स्था.) यांची दि.1.1.2018 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 2018
66 CAO,MJP,Mumbai कोकण उप विभागीय अधिकारी (स्था) यांची दि.1.1.2018 ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 2018
67 CAO,MJP,Mumbai कोकण सहाय्यक कार्यकारी अभियंता -गट-अ (स्था) (सरळसेवा) यांची दि.1.1.2018 ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 2018
68 CAO,MJP,Mumbai कोकण सहाय्यक अभियंता -गट-अ, श्रेणी-१ (स्था) (सरळसेवा) यांची दि. 1.1.2018 ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 2018
69 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक कार्यकारी अभियंता गट-अ (स्था.) यांची दि.१.१.२०१७ ची अंतिम जेष्ठतासुची 2017
70 CAO,MJP,Mumbai कोकण उप विभागीय अभियंता (स्था.) यांची दि.1.1.2017 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 2017
71 CAO,MJP,Mumbai कोकण सहाय्यक अभियंता -गट-अ, श्रेणी-१ (स्था) यांची दि. 1.1.2017 ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 2017
72 CAO,MJP,Mumbai कोकण सहाय्यक कार्यकारी अभियंता -गट-अ (स्था) (सरळसेवा) यांची दि.1.1.2017 ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 2017
73 SE,Co-ordination,MJP,Mumbai Mumbai EE Seniority List 1 2018
74 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय उप अभियंता (यां) 2017
75 SE,MJP,Circle,Thane कोकण वरिष्ठ लेखाधिकारी/ अंतर्गत लेखा परिक्षा अधिकारी - वर्ग-१ यांची अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक १.१.२०१७ 2017
76 SE,MJP,Circle,Thane कोकण लेखा अधिकारी - वर्ग-२ यांची अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक १.१.२०१७ 2017
77 SE,MJP,Circle,Thane कोकण उपलेखापाल संवर्ग यांची अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक १-१-२०१६ 2017
78 SE,MJP,Circle,Nagpur कोकण अनुकंपा धारकांच्या दि. ३१.१२.२०१६ पर्यंतची प्रतिक्षा यादी 2016 2017
79 CAO,MJP,Mumbai,CAO मध्यवर्ती कार्यालय सहाय्यक अभियंता श्रेणी–२ यांची अंतिम जेष्ठता सुची दि.०१.०१.२०१५ २०१५
80 SE,MJP,Circle,Aurangabad औरंगाबाद अनुकंपा प्रतीक्षा यादी - मंडळ औरंगाबाद(ऑगस्ट २०१३) 2013
81 SE,HQ,MJP,Mumbai सर्व EE Seniority List 10.3.97 to 1.1.2008 2009
82 SE,Co-ordination,MJP,Mumbai All EE Seniority List upto 2008 2009