पदोन्नतीचे आदेश
पदोन्नतीचे आदेश

पदोन्नतीचे आदेश

S.No. Name of Office Region Date of Order Transfer Order Download
1 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/12/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेवरील कनिष्ट अभियंता (यांत्रिकी) यांना उप विभागीय अधिकारी (यांत्रिकी) या पदोन्नतीच्या कोट्यातील नियमित रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती
2 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 08/11/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेरील कनिष्ट अभियंता ( स्थापत्य) यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदोन्नतीच्या कोट्यातील नियमित रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती
3 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/10/2023 म.जी.प्रा.च्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना उप अभियंता (स्थापत्य) या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदावर तदर्थ पदोन्नती.
4 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/10/2023 उपअभियंता (यांत्रिकी) यांना कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गातील रिक्त पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत.
5 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 27/09/2023 म.जी.प्रा.च्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना उप अभियंता (स्थापत्य) या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळसेवेच्या कोट्यातील तदर्थ पदोन्नती
6 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 05/09/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना उप अभियंता (स्थापत्य) या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळसेवेच्या कोट्यातील तदर्थ पदोन्नती
7 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 25/08/2023 म.जी.प्रा च्या आस्थापनेवरील प्रथम लिपीक यांना कार्यासन अधिकारी / कक्ष अधिकारी या पदी पदोन्नती
8 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 11/08/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक यांना निम्नश्रेणी लघुलेखक या पदोन्नतीच्या कोट्यातील नियमित रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती
9 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/08/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेवरील प्रथम लिपिक यांना कार्यासन अधिकारी/अधीक्षक या पदोन्नतीच्या कोट्यातील नियमित रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती.
10 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/08/2023 म.जी.प्रा. च्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदोन्नतीच्या कोट्यातील नियमित रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती