बदली आदेश
बदली आदेश

बदली आदेश

S.No. Name of Office Region Date of Order Transfer Order Download
1 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 12/12/2023 उप अभियंता यांचे रद्द करण्यात आलेले बदलीआदेश
2 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/10/2023 उप अभियंता (स्थापत्य) यांचे बदलीआदेश.
3 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/10/2023 उप अभियंता (स्थापत्य) यांचे बदलीआदेश.
4 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/10/2023 उप अभियंता (स्थापत्य) यांचे बदलीआदेश.
5 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/05/2023 सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचे बदली आदेश
6 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/05/2023 सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचे बदली आदेश
7 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/05/2023 सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचे बदली आदेश
8 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/05/2023 सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचे बदली आदेश
9 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 04/05/2023 शाखा अभियंता (स्थापत्य) यांचे बदली आदेश
10 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 03/02/2022 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
11 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 27/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
12 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 27/08/2021 कनिष्ठ अभियंता शाखा अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
13 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 27/08/2021 अधीक्षक अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
14 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 27/08/2021 अधीक्षक अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
15 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 25/05/2021 उप अभियंता यांच्या बदलीबाबत
16 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 21/01/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
17 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 21/01/2021 उप अभियंता (यांत्रिकी) च्या बदली आदेश
18 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 20/08/2021 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
19 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 20/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
20 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 20/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
21 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 20/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
22 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 20/08/2021 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
23 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 21/10/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
24 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/08/2021 सहायक अभियंता श्रेणी -2 (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
25 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 21/08/2021 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
26 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/08/2021 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
27 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/08/2021 अधीक्षक अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
28 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/08/2021 उप अभियंता (यांत्रिकी) च्या बदली आदेश
29 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
30 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 03/06/2017 सहाय्यक अभियंता. II
31 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 31/05/2017 उप अभियंता बदली आदेश
32 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 10/04/2017 सहाय्यक अभियंता. II
33 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 05/04/2017 सहाय्यक अभियंता. II
34 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 10/03/2017 स..का.अ.नियुक्ती आदेश
35 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 03/04/2017 स.अ.श्रे.-2 बदली आदेश
36 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 01/03/2017 नियुक्ती आदेश स.का.अ.
37 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 01/03/2017 स.अ.श्रे.-१ नियुक्ती आदेश पाट- २
38 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 01/03/2017 स.अ.श्रे.-१ नियुक्ती आदेश पाट- १
39 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 06/02/2017 नियुक्ती आदेश स.का.अ.
40 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 19/01/2017 स.अ.श्रेणी-2 (स्थापत्य)
41 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 30/11/2016 नियुक्ती आदेश स.का.अ.
42 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 22/11/2016 मलोआ नियुक्ती आदेश (स.अ.श्रे.1)
43 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 03/11/2017 विनंती बदल्या
44 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 19/10/2016 मलोआ नियुक्ती आदेश (स.अ.श्रे.1)
45 CAO,MJP,Mumbai मध्यवर्ती कार्यालय 19/10/2016 मलोआ नियुक्ती आदेश