Emblem     चिन्ह    

निविदा

प्रारंभ तारीख
E.g., 21/06/2021
शेवटची तारीख
E.g., 21/06/2021
वर्ष
प्रादेशिक विभाग
कीवर्ड शोध
शहापाडा आर आर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ऑगस्ट ते स्रोताचे काम शिल्लक आहे, Central Office
2020-2021 साठी ई निविदा सूचना क्रमांक 4.
प्रारंभ तारीख - 22/03/2021
शेवटची तारीख - 19/04/2021
डाउनलोड करा
कराराच्या आधारे कायदा अधिकारी भरती., All
ई-निविदा नोटीस क्र. २०२०-२१ कराराच्या आधारे कायदा अधिकारी भरती.
प्रारंभ तारीख - 24/12/2020
शेवटची तारीख - 14/01/2021
डाउनलोड करा
ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स एटेंडर क्रमांक 7, All
ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स एटेंडर क्रमांक 7
प्रारंभ तारीख - 02/11/2020
शेवटची तारीख - 30/11/2020
डाउनलोड करा
मनुष्यबळासाठी निविदा, All
मनुष्यबळासाठी निविदा
प्रारंभ तारीख - 28/05/2020
शेवटची तारीख - 08/06/2020
डाउनलोड करा
Sealed Quotations are invited for Watergems and SewerGems Software, Aurangabad
Sealed Quotations are invited for Watergems and SewerGems Software
प्रारंभ तारीख - 13/08/2019
शेवटची तारीख - 23/08/2019
डाउनलोड करा
ई-निविदा सूचना क्र. 4 सन 2019-20 , Central Office
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मध्यवर्ती कार्यालयाच्या अधिनस्त, कार्यालयात बाह्य स्त्रोत यंत्रणेव्दारे (Outsoursing) अकाऊंटस् क्लर्क कम टायपिस्ट आणि क्लर्क कम टायपिस्ट पुरविणेबाबत.
प्रारंभ तारीख - 09/08/2019
शेवटची तारीख - 24/08/2019
डाउनलोड करा
पुणे प्रादेशिक विभागातील बंद पडलेल्या पा.पु.योजनेतील पाणी विकणे बाबतच्या स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव, Pune
पुणे प्रादेशिक विभागातील बंद पडलेल्या पा.पु.योजनेतील पाणी विकणे बाबतच्या स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव
प्रारंभ तारीख - 13/11/2018
शेवटची तारीख - 13/12/2018
डाउनलोड करा
स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव सूचना क्र. 3 सन 2018-19 , Central Office
स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव सूचना क्र. 3 सन 2018-19 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी ई-मोजमाप पुस्तके व देयके तयार करणे व त्याचे सनियंत्रण करणे याबाबत संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे.
प्रारंभ तारीख - 25/07/2018
शेवटची तारीख - 18/08/2018
डाउनलोड करा
Tender Notice No. 6 For 2018-19 (2nd Call), Konkan
न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा योजना टप्पा-1 ,ता.पनवेल, जि.रायगड - 1320 मि.मी. व 508 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीवरील एक्सपान्शन जॉईटमधील गळत्या ई.पी.डी.एम. पध्दतीने दुरुस्ती करणेबाबत.
प्रारंभ तारीख - 16/07/2018
शेवटची तारीख - 20/07/2018
डाउनलोड करा

Pages