Emblem     चिन्ह    

परिपत्रके

परिपत्रक प्रकार
अनु. क्र. प्रकार शीर्षक
1 Establishment मजीप्रा परिपत्र 14 दिनांक 15.06.2019
2 Establishment सहाय्यक अभियंता परिविक्षा कालावधी आदेश जून, 2019
3 Vendors विक्रेता नोंदणी व नूतनीकरण
4 Technical परिपत्रक क्रं २१५ ( ई -निविदा प्रसिद्ध करणेची पद्धती बाबत )
5 Finance NRDWP- निधी वाटप, जानेवारी -फेब्रुवारी २०१८
6 Establishment विभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा २०१७
7 Finance मजीप्राच्या संकेतस्थ्‍ाळावर ओआरएस माहिती भरणे
8 Technical परिपत्रक क्रमांक 181 चे शुध्दीपत्रक (ग्रामीण व नागरी पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदे अंतर्गत विविध कामांसाठीच्या पूर्व अर्हतेच्या निकषांबाबत)
9 General पाण्याच्या चोरीस प्रतिबंध करण्यासाठी करावयाच्या कायदेशिर उपाय योजना संदर्भात परिपत्रक
10 Technical कंत्राटदारांचा गोपनिय अहवाल लिहिणे, पुनर्विलोकन करणे, जतन करणे व अभिलेख ठेवण्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना. (परिपत्रक क्रं. 182)

Pages